Loyihalar

ЛОЙИХАНИНГ МАКСАДИ

Кашкадаре вилояти худуди, пархез товук гушти ва тухум махсулотлари етиштиришга мослашган ва асосий етиштирувчилар махаллий ахоли ердамчи хужаликларидир. Етиштириладиган тухум махсулотларига булган талабнинг асосий кисмини Тошкент, Самарканд вилоятлари ташкил этади. Юкорида кайд килинган хужаликларнинг етиштираетган махсулотларининг таннархи юкорилигига, бошка вилоятларга олиб боришда транспорт харажатлари махсулот нархига кушилиши сабабдир.
Шунинг учун вилоятимизда ички ва ташки истеъмол бозорларининг талабига, сифати жихатидан тулик жавоб берадиган кишлок хужалиги махсулотларини етиштиришни купайтиришни ташкил этиш максадга мувофик булади.
Дехкон хужаликларнинг ракобатга кучлилиги томони, биринчи навбатда бозордаги талабнинг узгаришига тезда мослашиш хусусиятининг умумийлиги билан белгиланади. Юкорида кайд этилган хусусиятга кура, амалга ошириладиган лойиханинг, биринчи навбатда, тушаетган талабга караб, етиштириладиган махсулотлар киска муддат ичида, махсулотларни етиштиришда, ички харажатларининг пастлиги, ракобатга бардош бериш имкониятига эга булишини кафолатлайди.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*